سال جهش تولید با مشارکت مردم

امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۲:۱۴
 

عنوانتاریخ تصویب  
پرسشنامه روان
[ ستاد سازمان - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
نشانه های محل کار سالم
[ ستاد سازمان - ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ]
مراقبت از سلامت
[ ستاد سازمان - ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ]
سلامت روان در محیط کار
[ ستاد سازمان - ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ]
توصیه هایی برای ...
[ ستاد سازمان - ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ]
استراتژی های کلیدی
[ ستاد سازمان - ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ]
استرس شغلی
[ ستاد سازمان - ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ]
استرس در محیط کار
[ ستاد سازمان - ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ]
پرسشنامه ارزیابی درد ایسکمیک قلبی ( برای افراد بالای ۴۰ سال ) Rose Questionnaire
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
پرسشنامه غربالگری تغذیه ای 19-59 سال
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
فلوچارت اقدامات لازم در ارزیابی فعالیت بدنی
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
جدول طبقه بندی فعالیت بدنی بر اساس واحد مت
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
پرسشنامه ارزیابی آمادگی برای فعالیت جسمانی PAR Q Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q)
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
پرسشنامه سنجش میزان فعالیت بدنی ( بالغین )
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل اجرای برنامه های مداخله ای خطر سنجی سکته های قلبی و مغزی در کارکنان صنعت نفت
[ ستاد سازمان - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ]
تنظیم رژیم غذایی به کمک کامپیوتر - کالری سنجی
[ ستاد سازمان - ۹ مهر ۱۳۹۷ ]
 
رژیم غذایی برای پیشگیری و کاهش پرفشاری خون ( DASH)
[ ستاد سازمان - ۹ مهر ۱۳۹۷ ]
راهنمای خود مراقبتی خانواده
[ ستاد سازمان - ۹ مهر ۱۳۹۷ ]
مجموعه مداخلات اساسی بیماریهای غیرواگیر در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران ( ایراپن)
[ ستاد سازمان - ۹ مهر ۱۳۹۷ ]
سند جامع بهبود تغذیه
[ ستاد سازمان - ۹ مهر ۱۳۹۷ ]
۱ ۲ ۳ ۴
۷۶ مورد، صفحه ۱ از ۴