سال جهش تولید

امروز پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۱:۱۲
 

همکاران محترم متخصص تغذیه مناطق سازمان ( بر اساس حروف الفباء)

جزایری سید علی

دکتر سید علی جزایری

منطقه تهران

محمدی علی اکبر

دکتر علی اکبر محمدی

منطقه تهران

حاج حسینی مهر دخت

دکتر مهر دخت حاج حسینی

منطقه فارس و هرمزگان