سال جهش تولید

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۵:۵۷
 

کارشناسان تغذیه شاغل در بهداشت و درمان مناطق سازمان

رزومه کاری

نوع همکاری

محل خدمت در بهداشت و درمان

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

رزومه

قراردادی

منطقه اصفهان

کارشناسی

ندا ایزد گشسب

رزومه

پیمانکاری

منطقهاصفهان

کارشناسی  ارشد

نرگس جانی

رزومه

پیمانکاری

منطقهاصفهان(پالایشگاه)

کارشناسی

خانم عطایی

رزومه

پیمانکاری

منطقهاصفهان(پتروشیمی)

کارشناسی

صفورا نوربخش

رزومه

قراردادی

منطقهاهواز

کارشناسی

خانم توکلي

رزومه

قراردادی

منطقهاهواز

کارشناسی

خانم علی نژاد

رزومه

قرار دادی

منطقهاهواز

کارشناسی

خانم غیبی

رزومه

رسمی

منطقه اهواز

کارشناسی

آقای غنی

رزومه

رسمی

منطقهاهواز

کارشناسی

اقای جعفری

رزومه

رسمی

منطقهماهشهر

کارشناسی

ناهید روانشادی

رزومه

قراردادی

منطقهماهشهر

کارشناسی

سارا مرادیانی

رزومه

رسمی

منطقهاغاجاری

کارشناسی

فرزاد کاظمی

رزومه

رسمی

منطقهگچساران

کارشناسی

غلامحسین طیبی نژاد

رزومه

قراردادی

منطقهمسجد سلیمان

کارشناسی

عدنان سلیمان نزاد

رزومه

قراردادی

منطقهآبادان

کارشناسی

خانم الهی

رزومه

قراردادی

منطقه غرب کشور(کرمانشاه)

کارشناسی ارشد

مریم سلیمی

رزومه

پیمانکاری

جزیره خارک

کارشناسی

خانم رشیدی

رزومه

رسمی

جزیره خارک

کارشناسی ارشد

هوشنگ عبدالله زاده

رزومه

پیمانکاری

منطقهشمالشرق

کارشناسی

ناهید هاشمی

رزومه

پیمانکاری

منطقهشمالشرق( خانگیران سرخس)

کارشناسی

علیرضا محمودی

رزومه

پر کیس

منطقه شمال کشور(ساری)

کارشناسی ارشد

محمد رجبی

رزومه

قرار دادی

منطقه استان مرکزی و لرستان

کارشناسی

مرضیه رجبی پور

رزومه

پیمانکاری

منطقه تهران (کرج)

کارشناسی

نادر چعفری کلهری

رزومه

پرکیس

منطقه شمالغرب

کارشناسی ارشد

حامد خدائی

رزومه  رسمی  منطقه تهران
 کارشناس  ارشد
 قاسم حیدری
 رزومه  قراردادی  منطقه تهران
 کارشناس  ارشد
 فرنوش رشیدی
 رزومه  قراردادی  منطقه تهران
 کارشناس  نازنین وحیدی
 رزومه  رسمی  منطقه تهران
 کارشناس  کوروش حسین پور
 رزومه  رسمی   منطقه تهران کارشناس  طیبه محیایی
 رزومه  پیمانکاری   منطقه تهران کارشناس  محسن امیرزاده
 رزومه رسمی
 منطقه تهران کارشناس  آرزو شکاری
 رزومه قراردادی
 منطقه تهران کارشناس ارشد
 مریم خراسانی
 رزومه رسمی
 منطقه تهران   کارشناس  الناز شهرابی
 رزومه رسمی
 منطقه تهران   کارشناس  فاطمه جوانمردی