سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

امروز سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ ۰۷:۳۵
 
اقدامات پیشگیرانه

تعریف ارتقاء سلامت  (Health Promotion)

 ارتقاء سلامت: توانمند سازی جمعیت تحت پوشش در شناخت عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی و اجتماعی و تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتارهای بهداشتی و در نتیجه رعایت شیوه زندگی سالم ویا به عبارت دیگر ارتقاء سلامت به مفهوم افزایش سطح کنترل مردم  بر عوامل خطر زای سلامت  و یاهر گونه تغییر و ابتکار در طراحی برنامه های بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی، معنوی یا سازمانی که موجب تغییرات نگرش مثبت رفتاری، محیطی یا اجتماعی جهت ارتقای سلامت مردم می شود که این مهم  تنها با مشارکت تمامی حوزه های ذینفع محقق میگردد.

     

:o:پروژه های در حال اجراء:

  1. پروژه مشترک طراحی و تدوین سند یکپارچه مدیریت بیماری های مزمن

    مانند دیابت ، افزایش فشار خون،آسم و چربی خون و ... که برای بهبود نیاز به مشارکت حوزه های امور ورزش ،مددکاری خدمات تغذیه،آموزش ،روابط عمومی در قالب کمیته های سلامت ضمن تدوین و طراحی لازم برای اجراء صورت می گیرد.

  2. مشارکت در تدوین سند جامع  ورزش  وزارت نفت با محوریت سلامت
  3. عقد تفاهم نامه همکاری با معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی   
  4. تنظیم راهنمای مشترک جهت استقرار الزامات ودستور العمل های رستوران دوستدار تغذیه سالم
  5. عقد تفاهمنامه همکاری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  با مدیر کل HSE  وزارت نفت
  6. طرح ارتقای سلامت با مشارکت مربیان سلامت در صنعت نفتHealth coaching