سال رونق تولید 

امروز جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۵۲
 

ماموریت های اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان بهداشت درمان صنعت نفت

آرمان ما:

حذف حوادث , خطاهای پزشکی , آسیب به سلامت کارکنان و محیط زیست در سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت

  شناسایی ، ارزیابی ، تجزیه و تحلیل و تحت کنترل در آوردن عوامل زیان‌آور (مخاطرات) بهداشتی در سازمان

بهداشت درمان صنعت نفت کاهش و به حد استاندارد رساندن آنها.شناسایی و تحت کنترل در آوردن بیماریهای ناشی از عوامل زیان‌آور محیط کار ,کنترل عفونت , پایش این بیماریها و ایمنی بیمار به منظور کاهش و به حداقل ریسک جهت پرسنل و بیماران.


الف) استقرار، راهبری، توسعه و ممیزی نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
ب) حرکت به سوی ایجاد امنیت و صنعتی بدون حادثه
ج) نظارت بر ایجاد محیط کاری سالم، ایمن و به دور از هر گونه حادثه، آسیب و خسارت به محیط زیست
د‌) صیانت از نیروی انسانی، حفاظت از محیط زیست و پاسداری از سرمایه ها و اعتبار سازمان
ه‌) حرکت در راستای توسعه پایدار، افزایش بهره وری و رشد و بالندگی نیروی انسانی

 


تعهدات ما :

 در اولویت قرار دادن مباحث سلامت , ایمنی و محیط زیست.

ایجاد و توسعه نگرش به کلیه فرآیندهای سازمانی از دیدگاه HSE

تخصیص منابع مالی , انسانی و سازمانی مورد نیاز

رعایت قوانین , مقررات واستانداردهای وزارت نفت , ملی و بین المللی مرتبط.

رعایت استانداردهای ایمنی بیمار در ارائه خدمات بهداشت و درمان.

ارزیابی و ممیزی فرآیندها به منظور پایش , کنترل و بهبود مستمر عملکرد نظام مدیریت سلامت , ایمنی و محیط زیست

الزام پیمانکاران به رعایت اصول و ضوابط HSE

ارتقاء دانش و فرهنگ HSE مدیران و کارکنان از طریق آموزش های اثر بخش و مستمر

مشارکت , مسئولیت پذیری و پاسخ گویی تمامی کارکنان کلیه سطوح در راستای اجرای قوانین , مقررات و دستورالعمل های HSE

 اصول سلامت ,ایمنی و محیط زیست پایه و اساس شیوه  ارائه خدمات ماست . استاندارد ها و اهداف این نظام را در برنامه ریزی کلان سازمان سر لوحه عمل قرار خواهیم داد.