سال رونق تولید 

امروز پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۳:۳۶
 
سند جامع بهبود تغذیه
[ ۹ مهر ۱۳۹۷ ]
راهنمای شاخصهای سلامت کارکنان صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه ارزیابی شاخص های غیبت از کار در صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی قبل از استفاده از رسپیراتور
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه شناسایی ،گزارش دهی و ثبت بیمار یهای شغلی در صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه صدور استعلاجی و ارجاع بیماران به شوراهای پزشکی صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
راهنمای انجام و تفسیر اسپیرومتری در معاینات کارکنان صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام و تفسیر ادیومتری در معاینات طب صنعتی کارکنان صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه غربالگری سلامت روان در کارکنان صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی برای کار در ارتفاع
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در کارکنان حراست صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی پرتوکاران در صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در کارکنان Offshore درصنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در کارکنان اماکن مواد غذایی
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در آتش نشانان صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در رانندگان صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در مشاغل دریانوردی و کشتیرانی صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در غواصان صنعت نفت
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی در رانندگان جرثقیل و لیفتراک
[ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ]
۱ ۲
۲۶ مورد، صفحه ۱ از ۲