سال رونق تولید 

امروز جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۰۴
 

کارشناس مراکز سازمان بر اساس حروف الفباء ( نام مرکز )

 

نام

 

نام خانوادگی

 

مقطع تحصیلی

 

مدرک تحصیلی

 

نام منطقه

رضا شانه ساز لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای آبادان
سمیه زارع لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای آبادان
فاطمه حسانی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای آبادان
احمد ذوالفقاری فوق لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای اصفهان
محمدرضا پیمانی فروشانی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای اصفهان
معصومه گرسیوز فوق لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای اصفهان
مینا بهارلویی فوق لیسانس مدیریت HSE اصفهان
مژده خداپرست لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای اصفهان
مرتضی جهانگیری لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای اصفهان
لیلا معرفت لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای اصفهان
محمود فخیمی فوق لیسانس مهندسی محیط زیست اهواز و ماهشهر
هدی نانوازاده فوق لیسانس سم شناسی اهواز و ماهشهر
حجت مقدم لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای اهواز و ماهشهر
مهرانگیز عابد نژاد لیسانس اهواز و ماهشهر
کامران حیدری کاهکش فوق دیپلم مهندسی بهداشت حرفه ای اهواز و ماهشهر
محدثه منصوری چلک لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای اهواز و ماهشهر
نسیم سلیمی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای اهواز و ماهشهر
رویا منوچهری لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای اهواز و ماهشهر
مریم اسدی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای اهواز و ماهشهر
رضا فتاحی اردکانی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای بوشهر و خارک
راضیه کاکاوند لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای بوشهر و خارک
ابراهیم میرزایی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای بوشهر و خارک
آزاده طالبان عقدا لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای تهران
وحید افشاری دوست لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای تهران
نفیسه نجفی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای تهران
حمید حسنی فوق لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای تهران
سلیمه قاسمی فوق لیسانس
مدیریت HSE تهران
الهام ولایی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای تهران
لیلا جعفربیگی فوق لیسانس مدیریت HSE تهران
بهنام دولتی فوق دیپلم مهندسی بهداشت حرفه ای شمال غرب
سعدی حصاری لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای شمال غرب
عبدالمجید پارسا راد فوق لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای شمال کشور
رقیه مقدم جویباری فوق دیپلم مهندسی بهداشت حرفه ای شمال کشور
ابراهیم میرمحمدی فوق لیسانس کارشناس ارشد HSE
شمال کشور
رسول نشیبی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای شمالشرق
مصطفی زارعی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای شمالشرق
علی منصوری لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای غرب کشور
الهه قنبری کاکاوندی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای غرب کشور
مرتضی نوروزی سرجوئیه فوق لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای فارس و هرمزگان
محسن کشاورزی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای فارس و هرمزگان
عباس مختارزاده لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای فارس و هرمزگان
محمد محمدزاده فوق لیسانس مهندسی محیط زیست گچساران
مهدی داوران فوق لیسانس مدیریت HSE مرکزی و لرستان
شیرین سعدی لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای مرکزی و لرستان
مصطفی رحیمی نژاد لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای مرکزی و لرستان
فرزانه دهناد لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای مرکزی و لرستان